Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

CEL STUDIÓW
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp. Celem studiów jest zapoznanie uczestników tej formy kształcenia z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie studiów uczestnicy poznają informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne uwarunkowania zapobiegania zagrożeniom, metody analizy i oceny ryzyka zawodowego, zasady wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu.
 PROGRAM STUDIÓW

 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Działalność gospodarcza w obszarze bhp
 • Normalizacja i certyfikacja wg PN 18001
 • Podstawy materiałoznawstwa
 • Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 • Rola i zadania organów kontrolnych w zakresie bhp
 • Służba bhp w systemie prawnym
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy z elementami komunikacji społecznej
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Analiza i ocena dokumentowania wypadków w obszarze bhp
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wymagania co do budynków i pomieszczeń pracy
 • Prace szczególnie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne
 • Podstawy dydaktyki w szkoleniach dla dorosłych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi o obszarze bhp
 • Zagadnienia z zakresu bhp w wybranych branżach
 • Konwersatoria dyplomowe
 • Praktyka specjalistyczna
KWALIFIKACJE
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Studia przygotowują uczestników do samodzielnej pracy zawodowej w służbach bhp. Zapoznają ich ze współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Kształtują umiejętności identyfikacji zagrożeń środowiskowych i wprowadzania rozwiązań je eliminujących.
Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika służby bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wiedza ? absolwent studiów posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w głównych jej obszarach: regulacjach prawnych ochrony pracy, technicznych aspektach bhp, ergonomii, pomocy przedmedycznej, organizacji i metodyki prowadzenia szkoleń oraz procedur wieloaspektowej analizy środowiska pracy obowiązujących w służbach bhp.
Umiejętności ? absolwent potrafi poprawnie interpretować rolę i miejsce człowieka
w środowisku pracy jako podmiotu wszelkiej ludzkiej aktywności, którego bezpieczeństwo
w różnych procesach technologicznych jest rzeczą najważniejszą; ponadto posiada przede wszystkim umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce gospodarczej,
w szczególności posiada umiejętności analizy środowiska pracy z punktu widzenia bhp, prowadzenia szkoleń w tym zakresie, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia spraw związanych z wypadkami w pracy, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, doradzania kierownikowi zakładu pracy w zakresie bhp.
Kompetencje społeczne ? absolwent nabędzie kompetencje wywierania wpływu i budowania relacji interpersonalnych, opartych na odpowiedzialności, eksperckości i zaufaniu, pomocnych w relacjach między pracownikami a przełożonymi, a także wspomagających przepływ wiedzy i umiejętności.
 KARIERA PO STUDIACH
Absolwent studiów może podjąć pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w firmach i instytucjach.
 CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują łącznie 266 godzin dydaktycznych, podzielonych na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminarium. Każdy słuchacz odbywa dodatkowo 40-godzinną praktykę specjalistyczną. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowych.
 DATA ROZPOCZĘCIA STUDIÓW
luty/ październik każdego roku
 


OPŁATY

Rata roczna - 2.500 zł 

Rata semestralna - 1.300 zł

Rata miesięczna - 300 zł przez 9 miesięcy (październik-czerwiec)

Wpisowe 400 zł

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/124-zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy


Kadra wydziału


Studia podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

1300 zł zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:
Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego

 

Szczegóły na stronie: http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/oferta/podyplomowe/higiena-pracy


Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy:


Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie
ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18

e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl


Rodzaj studiów

Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email