Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Cel studiów

 

Studia doskonalą i poszerzają umiejętności nauczycieli i wychowawców, posiadających kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeba kształcenia tej specjalności wynika między innymi z rosnącej liczby klas integracyjnych, małej liczby osób posiadających uprawnienia do pracy w placówkach kształcenia specjalnego. Ponadto dla nauczycieli, kończących tego typu studia podyplomowe, stwarza to szansę na dodatkową atrakcyjną pracę, zgodną z ich zainteresowaniami i potrzebami szkół oraz placówek.

 

 

Program:

 • elementy edukacji integracyjnej
 • metodyka nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
 • problematyki kształcenia specjalnego w prawie oświatowym
 • podstawy technologii komputerowej i medialnej w pracy pedagoga specjalnego
 • seminarium dyplomowe
 • wybrane zagadnienia z psychologii osób z niepełnosprawnością intelektualnej

 

 

Sylwetka absolwenta

 

Student uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Studia przygotowują kadrę dla następujących typów placówek:

 • przedszkoli specjalnych
 • przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi
 • szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne)
 • ośrodków szkolno-wychowawczych
 • ośrodków wczesnej diagnozy i interwencji
 • ośrodków rehabilitacyjnych
 • klas integracyjnych w szkołach publicznych
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, kluby integracji, dzienne domy pomocy)
 • warsztatów terapii zajęciowej
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnik studiów doskonali i poszerza swoja wiedzę, umiejętności i kompetencje w następujących zakresach:

Wiedza - posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą osób niepełnosprawnych intelektualnie, zna zasady organizacji edukacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, posiada elementarną wiedzę z zakresu rehabilitacji, pracy korekcyjno-wyrównawczej i rewalidacyjnej,

ma podstawową wiedzę dotyczącą potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych i wykonawczych u osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Umiejętności - potrafi planować pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, potrafi dobrać metody, formy i środki do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiada umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną

przy wykorzystaniu metod edukacyjnych i terapeutycznych, posiada umiejętność oceniania postępów w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kompetencje społeczne - realizuje zadania wynikające z konieczności współpracy z rodzicami/ opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną, ma świadomość znaczenia pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z upośledzeniem umysłowym, ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, wykazuje kompetencje społeczne związane funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

 

 

Czas trwania studiów

 

Studia realizowane będą jako trzysemestralne (łącznie 350 godzin dydaktycznych). Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych.

 

 

Kwalifikacje

 

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

 

Opłaty

Czesne za rok wynosi 3.700 zł

Czesne za I semestr wynosi 1.300 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 14 rat po 290 zł

Wpisowe 400 zł

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/118-oligofrenopedagogika


Kadra wydziału


Studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika


Czas trwania studiów

Studia trwają 3 semestry


Cena za semestr

1300 zł zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia


Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:
Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego

 

Szczegóły na stronie: http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/oferta/podyplomowe/oligofrenopedagogika


Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy:


Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie
ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18

e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl


Rodzaj studiów

Pedagogika,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email