Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

CEL STUDIÓW
Mediacje? -  alternatywa wobec drogi sądowej. Rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. W Polsce tworzą się prawne i organizacyjne mechanizmy jej funkcjonowania.
 

PROGRAM STUDIÓW
Jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów i wychodzi naprzeciw tworzącym się mechanizmom. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu.
 

KORZYŚCI

 • kompleksowe przygotowanie do roli mediatora
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
 • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji
 • możliwość wpisu na listę mediatorów sadowych Polskiego Centrum Mediacji (PCM)
 • kwalifikacje do prowadzenia mediacji sądowych karnych i rodzinnych
 • możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji
 • wykładowcy to m.in. specjaliści PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 • Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna - wprowadzenie do mediacji, ADR
 • Etyka mediatora/wizerunek mediatora
 • Mediacja w prawie polskim
 • Mediacja w prawie międzynarodowym
 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania konfliktu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • Erystyka - sztuka argumentowania
 • Negocjacje
 • Psychologiczne mechanizmy zachowań odwetowych
 • Komunikacja niewerbalna w mediacji
 • Komunikacja werbalna (techniki komunikacji) w mediacji
 • Behawioralne techniki peryferyjne w negocjacji i mediacji, perswazja, wywieranie wpływu na ludzi
 • Praca mediatorów w parach – techniki, zasady, reguły współpracy

 

Mediacje sądowe pozasądowe w sprawach cywilnych i pracowniczych oraz negocjacje w biznesie

 • Uregulowania prawne mediacji cywilnych i gospodarczych
 • Podstawy prawa gospodarczego i postępowania gospodarczego
 • Nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie w zakresie ryzyka wystąpienia konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw i przedsiębiorców w Polsce
 • Negocjacje w biznesie (techniki, procedury)
 • Mediacje cywilne i gospodarcze – procedury, przebieg i techniki w mediacjach sądowych, przesądowych i pozasądowych
 • Mediacje cywilne – symulacje
 • Mediacje gospodarcze – symulacje
 • Mediacje cywilne, gospodarcze – współpraca z sądem, dokumenty przesyłane przez mediatora do sądu w sprawach sądowych i przesądowych
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych i zbiorowych
 • Mediacje pracownicze – procedury, przebieg w sporach indywidualnych i zbiorowych w sprawach sądowych, przedsądowych i pozasądowych (doświadczenia międzynarodowe). Rola związków zawodowych.
 • Mobbing etc. a mediacja
 • Mediacje pracownicze – symulacje
 • Mediacje pracownicze - współpraca z sądem, dokumenty przesyłane przez mediatora do sądu w sprawach sądowych i przedsądowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • mediacje w sprawach cywilnych prowadzą stali mediatorzy, którzy znajdują się na listach prowadzonych przez organizacje społeczne i zawodowe, mające w swoich statutach możliwość prowadzania mediacji. Organizacje przesyłają te listy do sądów. PCM jest organizacją, która takie listy prowadzi. PCM pomaga również swoim członkom w

rozpoczęciu pracy (możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji)
 

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie)
 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych
 • kuratorzy sądowi
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

świadectwo ukończenia studiów negocjacje i mediacje otrzymuje osoba, która ukończyła:

 • moduł podstawowy
 • moduł dla specjalizacji sądowej lub moduł dla specjalizacji biznesowej

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (piątek, sobota).
Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.
Forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów
Egzamin końcowy w postaci testu oraz obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji

 

DATA ROZPOCZĘCIA STUDIÓW
luty/ październik każdego roku

 

OPŁATY ZA STUDIA

Rata roczna - 2.800 zł
Rata semestralna - 1.500 zł
Rata miesięczna - 350 zł przez 9 miesięcy (październik-czerwiec)
Wpisowe 400 zł

 

Szczegółowe informacje dostepne na stronie: http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/116-mediacje-i-negocjacje


Kadra wydziału

 


 


Zajęcia prowadzą doświadczeni akademicy, praktykujący prawnicy, eksperci. Praktyczną wiedzę z zakresu mediacji przekażą wykładowcy PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE.


Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

1500 zł zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego

 

Szczegóły na stronie: http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/oferta/podyplomowe/mediacje


Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy:


Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie
ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18

e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl


Rodzaj studiów

Negocjacje i Mediacje Międzynarodowe, Negocjacje i mediacje w biznesie, Prawo, Psychologia, Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email