Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Uczestnicy studiów zostaną gruntownie zaznajomieni z szeroko pojętą tematyką kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej, a także kolejnym etapom procesu kadrowego: rekrutacji, selekcji, ocenianiu, wynagradzaniu, motywowaniu, zagadnieniom rozwoju personelu oraz kształtowaniu warunków i stosunków pracy także pod względem prawno-formalnym. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w unikatowe na współczesnym rynku umiejętności
praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych – w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów oraz menedżerów, specjalistów i pracowników z różnych obszarów działalności organizacji. Absolwent kierunku Kadry i Płace w Zarządzaniu będzie wyposażony w kluczowe kompetencje zarządcze niezbędne do uczestniczenia w procesie kierowania firmą nie tylko małej czy średniej wielkości, lecz także nawet dużym przedsiębiorstwem. Będzie mógł uczestniczyć w innowacyjnym kreowaniu firmy wraz jej z pracownikami najwyższego szczebla (zobacz koniecznie poniższy program!).
 

 

PROGRAM STUDIÓW
Kadry
1. (42 godz.)

 • Rola i funkcja działań personalnych w organizacji
 • Proces zarządzania personelem w organizacji
 • Tworzenie strategii personalnej i ścieżki kariery
 • Narzędzia informatyczne stosowane w praktyce kadrowo-płacowej
 • Wynagradzanie (systemy wynagrodzeń)
 • Rekrutacja i selekcja
 • Związki zawodowe, rady pracownicze

2. Prawo pracy (28 godzin)

 • Przedmiot i źródła prawa pracy
 • Zasady prawa pracy – równe traktowanie i zasady dochodzenia roszczeń
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy
 • PIP, Sąd Pracy

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (20 godz.)

 • Zasady nawiązywania stosunku pracy (pracodawca - pracownik)
 • Zasady zawierania umów o pracę, umów cywilno-prawnych – case study
 • Zakaz konkurencji
 • Zakres danych osobowych i dokumentów niezbędnych do zatrudnienia
 • Korzyści i koszty dla pracownika wynikające z różnych form zatrudnienia
 • Okresy wypowiedzenia (przykłady z praktyki, wskazówki ekspertów)
 • Dokumentacja związana z zakończeniem stosunku pracy
 • Zatrudnianie obcokrajowców
 • Zwolnienia grupowe

4. Czas pracy (16 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Podstawowe systemy czasu pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy (pracodawca – pracownik)
 • Problematyka skróconego tygodnia pracy a skróconego czasu pracy (pracodawca – pracownik)
 • Zasada rozliczania godzin nadliczbowych
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych

Płace
1. Płace (20 godz.)

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i jego składniki
 • Podstawy prawne ustalania oraz naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę a dopuszczalne prawem potrącenia z wynagrodzenia
 • Zasady naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych

2. Obowiązki wobec ZUS, PFRON i GUS (30 godz.)

 • Zasady obejmowania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP
 • Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych składanych do ZUS
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków (wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia, wynagrodzenia i zasiłki wypłacane po zmarłym pracowniku, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłki wypłacane z opóźnieniem, składka z tytułu przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru)
 • Płatnik – warsztaty z wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • Obowiązki zakładu pracy wobec PFRON
 • Sprawozdawczość statystyczna dla GUS

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (14 godz.)

 • Podmioty i przedmiot opodatkowania
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i wysokości zaliczki na podatek dochodowy (koszty uzyskania przychodu, zwolnienia i ulgi podatkowe)
 • Obowiązki podatników i płatników
 • Zeznania podatkowe, obowiązki informacyjne (PIT-11/8B, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R)

Zarządzanie
1.Rozwój umiejętności interpersonalnych (40 godz.)

 • Tworzenie strategii personalnej i ścieżki kariery
 • Motywacja (motywowanie płacowe i pozapłacowe, coaching personalny)
 • Mediacje w procesie kadrowym
 • Skuteczna komunikacja
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Organizacja pracy własnej
 • Zarządzanie czasem
 • Lobbing
 • Organizacja imprez integracyjnych
 • Praktyczne zarządzanie kadrami

 

DATA ROZPOCZĘCIA
październik/luty w każdym roku akademickim

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia realizowane są jako dwusemestralne i obejmują 210 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów aktywnie uczestniczą w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia realizowane są w korzystnych dla studentów terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowej.

 

OPŁATY:

Rata roczna - 2.500 zł

Rata semestralna - 1.300 zł

Rata miesięczna - 310 zł przez 9 miesięcy (październik-czerwiec)

Wpisowe 400 zł

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/115-kadry-i-place-w-zarzadzaniu


Kadra wydziału


Studia podyplomowe

Kadry i płace w zarządzaniu


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

1300 zł zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego

 

Szczegóły na stronie: http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/oferta/podyplomowe/kadry


Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy:


Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie
ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18

e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl

 


Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.


Rodzaj studiów

Administracja, Zarządzanie, Zarządzanie kadrami,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email