Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Cel studiów

 

Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, w szczególności doradztwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania uczniów do roli pracowników oraz samozatrudnienia. Skala bezrobocia w naszym kraju oraz konsekwencje tego zjawiska, przy równoczesnym wzroście znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie jako czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji, wymagają pilnego stworzenia profesjonalnej sieci pomocy zarówno osobom, które zostały pozbawione zatrudnienia, jak i przygotowującym się dopiero do wejścia na rynek pracy. Dlatego doradztwo zawodowe jest bardzo atrakcyjnym i potrzebnym społecznie zawodem.

 

 

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • etykę zawodu nauczyciela
 • komunikację społeczną
 • metodykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • praktykę zawodową
 • programy informatyczne w poradnictwie szkolno-zawodowym
 • seminarium dyplomowe
 • socjologię edukacji
 • socjologię i pedagogikę pracy
 • społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
 • teorię i praktykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • zawodoznawstwo i informacje dodatkowe

 

 

Sylwetka absolwenta

 

Uczestnicy studiów wzbogacą swoją wiedzę w zakresie problematyki orientacji zawodowej, poradnictwa i doradztwa zawodowego. Poznają cele doradztwa zawodowego, podstawy prawne, strukturę i rozwój orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce. Absolwenci studiów podyplomowych ? mając wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, będą przygotowani do pracy w szkołach i studenckich biurach karier, w rejonowych i wojewódzkich urzędach pracy, w tym także w centrach informacji zawodowej, czy w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Będą mogli zajmować stanowiska menedżerów działów personalnych, specjalistów do spraw szkoleń zawodowych, trenerów w różnych firmach. Poza sferą budżetową, możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą też w coraz liczniejszych agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

 

 

Kwalifikacje

 

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

 

Czas trwania studiów

 

Studia realizowane będą jako trzysemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowych.

 

 

Data rozpoczęcia studiów

luty/ październik każdego roku

 

 

Opłaty


Odpłatność za rok wynosi 3.700 zł

Odpłatność za jeden semestr wynosi 1.300 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 14 rat po 290 zł

Wpisowe 400 zł

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/114-doradztwo-zawodowe


Kadra wydziału


Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe


Czas trwania studiów

Studia trwają 3 semestry


Cena za semestr

1300 zł zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:
Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego

 

Szczegóły na stronie: http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/oferta/podyplomowe/doradztwo


Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy:


Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie
ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18

e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl

 


Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.


Rodzaj studiów

Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email