Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie osób do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, na co składa się poznanie praw i obowiązków, jakie stoją przed asystentem rodziny, poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pomocy i odpowiedniego wsparcia poszczególnym członkom rodziny. Realizacja tych zadań wynika z założeń Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., w której przede wszystkim gminę, jako podstawową jednostkę, wskazuje się do realizacji tego zadania lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej, w którym można utworzyć zespół do spraw asysty rodzinnej. Zadaniem asystenta rodziny jest udzielanie bardzo wszechstronnej pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w szczególności w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Jego zadaniem jest ułatwienie rodzicom wypełniania ról społecznych, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować, niedopuszczenie do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, ponieważ ich problemy są zwykle ściśle powiązane. Praca ta prowadzona jest w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi, organizowania ?grup wsparcia? i ?grup samopomocowych?. Zadaniem asystenta jest również wzbudzenie w podopiecznych wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe, uświadomienie im, że to od nich zależy los ich rodziny.


Adresaci studiów

 • absolwenci studiów wyższych, chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny
 • osoby z wykształceniem średnim (jako kurs kwalifikacyjny)
 • pracownicy socjalni
 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną
 • pracownicy urzędów gmin
 • ośrodków pomocy społecznej
 • wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny


Ramowy program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. obejmuje:

 • wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • etykę pracy asystenta rodziny
 • analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 • komunikację interpersonalną
 • metodykę pracy asystenta
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • problematykę mediacji w rodzinie
 • elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
 • edukację zdrowotną
 • współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 • zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji


Kwalifikacje
Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny. Otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy ? projektu dyplomowego.


Data rozpoczęcia studiów
8/9 listopad 2013 r.


Czas trwania studiów
Studia realizowane są jako dwusemestralne i obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów aktywnie uczestniczą w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia realizowane są w korzystnych dla studentów terminach. Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.


Opłaty za studia
400 zł wpisowe
2500 zł przy płatności za rok z góry
1300 zł przy płatności za semestr przy wpłacie w 2 ratach
310 zł w płatności 9 ratach

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/159-asystent-rodziny


Kadra wydziału


Studia podyplomowe

Asystent rodziny


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

1300 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia


 

Wstęp wolny po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat


I. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty


3 fotografie (format legitymacyjny; 35mm x 45 mm) oraz wersję elektroniczną (format *.jpg, rozmiar do 1MB, rozdzielczość 300 dpi)
kserokopia dowodu osobistego
kwestionariusz osobowy
oryginał świadectwa dojrzałości
podanie o przyjęcie na studia

II. Dokonać wpłaty wpisowego.
III. Wnieść opłatę czesnego.

Formularze dokumentów do pobrania na stronie:

http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/39-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/84-asystent-rodziny

 

Rekrutacja trwa!


Szczegółowe informacje:

 

Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie

ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18
Dzwoń od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00
e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl
gadu gadu: 12283957


Rodzaj studiów

Doradztwo rodzinne, Pedagogika, Pedagogika i terapia specjalna, Psychologia, Terapia pedagogiczna,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email