Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Cel studiów: Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizacjęprojektów. Zakres tematyczny studiówobejmuje takżezasadyzarządzania i rozliczania projektów.

 

Adresaci studiów:Preferowana kadra kierownicza średniego i najwyższego szczebla,specjaliści zajmujący się pozyskiwaniem funduszy UE,przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą.

 

Program studiów:Metodologia przygotowania, kontroli i rozliczenia projektudofinansowanego ze środków unijnych,Programy i aktualne Inicjatywy Wspólnotowe UE,Przygotowanie konkretnego wniosku,Podstawyrachunkowości i finansów,Wprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej,Zarządzanie projektami.

 

Korzyści dla studenta:Nabycie wiedzy na temat praktycznych aspektów pozyskiwaniaeurofunduszy,

•Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania wniosków o dofinansowanie,

•Zdobycie umiejętności wskazania form wsparcia finansowego odpowiednich dla danego projektu,

•zapoznanie się z zakresem umiejętności niezbędnych dla realizacjiprojektu w każdym momencie jego życia

 

Metody nauczania:Prezentacja multimedialna, dyskusja ze słuchaczami, warsztaty sporządzania umów, analiza przypadków, praca zespołowa, warsztaty praktyczne w laboratorium MS Project

 

Organizacja studiów: 2 semestry, zajęcia w soboty i niedziele

 

Szczegółowe informacje:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej

ul. Karola Szymanowskiego 7

51-609 Wrocław

tel.: (71) 348-42-30 lub (071) 348-42-38,fax: (71) 348-42-39

email: cku@pwr.wroc.pl, agata.klaus@pwr.wroc.pl

lub na stronie:http://www.cku.pwr.wroc.pl/files/prv/id17/studia_2013/Zarzadzanie_projektami_UE.pdf


Kadra wydziału


Kierownik studiów:Dr inż.Agata Klaus-Rosińska


Studia podyplomowe

Zarządzanie projektami Unii Europejskiej


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

informacja pod nr.tel. ( 71) 348 - 42 - 30 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

Wymagania stawianekandydatom na studia:

Wymagania określone według regulaminu studiów podyplomowych.
Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitychmagisterskich lub studiów drugiego stopnia)
lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:http://www.cku.pwr.wroc.pl/files/prv/id17/studia_2013/Zarzadzanie_projektami_UE.pdf


Rodzaj studiów

Europeistyka, Zarządzanie, Zarządzanie projektami,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email