Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

 Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra)


Adresaci studiów:

Preferowani przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw, odpowiedzialni zabezpieczeństwo systemów informacyjnych

Cel studiów:

Studium przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych powyższą tematyką, a zwłaszcza dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informacyjnych winstytucjach i organizacjach o charakterze publicznym jak i komercyjnym.

Ponieważ bezpieczeństwo systemów informacyjnych jest zagadnieniemwielowymiarowym, dlatego też głównym celem realizowanych kursów jestuświadomienie Słuchaczom studium powiązań pomiędzy poszczególnymielementami warunkującymi ostateczny poziom bezpieczeństwa.

Program studium pozwala na zapoznanie się Słuchaczy zarówno zaspektami teoretycznymi stanowiącymi podstawę omawianych iprezentowanych elementów bezpieczeństwa jak ina nabycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowaniai zarządzania mechanizmami bezpieczeństwa

 

Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Bezpieczeństwem
Systemów Informacyjnych będzie:
-posiadał przygotowanie do samodzielnego definiowania polityki
bezpieczeństwa dla systemów informacyjnych,
-posiadał umiejętność identyfikowania i oceny  zagrożeń bezpieczeństwa,
-posiadał wiedzę o zasadach działania najważniejszych współcześnie
wykorzystywanych mechanizmach ochrony, wykrywania i reagowania,
-posiadał umiejętność samodzielnego projektowania systemu
bezpieczeństwa dla systemów informacyjnych,
-posiadał umiejętność posługiwania się wybranymi rozwiązaniami z
zakresu prewencji i reakcji.
Metody Nauczania:
Metody oparte na praktycznej działalności uczniów takie jak zajęcia
laboratoryjna, ćwiczenia oraz  seminaria oraz metody oparte na słowie:
wykłady.
Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
 http://www.cku.pwr.wroc.pl/files/prv/id17/studia_2013/Zarzadzanie_bezpieczenstwem_systemow_informacyjnych.pdf
lub,
Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej
ul. Karola Szymanowskiego 7
51- 609 Wrocław
tel. (71) 348 - 42 - 30 lub (71) 348 - 42 - 38
mail: cku@pwr.wroc.pl


Kadra wydziału


Kierownik studiów:Dr inż. Grzegorz Kołaczek

Tel. 71-320-21-16
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki., Budynek C3, p.302


Studia podyplomowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem Systemów Informacyjnych


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

informacja pod nr.tel. (71) 348 - 42 - 30 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Oczekiwane i preferowane wykształcenie kierunkowe to studia magisterskie z zakresu turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej i geografii.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

  

 Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

  

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email