Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

Edycja 9:

 

Strona WWW: strona domowa

 

Organizatorzy: Wydział Elektroniki oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: W programie studiów podyplomowych uwzględniono takie zagadnienia jak: współczesne systemy komutacyjne, sieci zintegrowane, systemy transmisji cyfrowej, miernictwo telekomunikacyjne, transmisje danych, sieci komputerowe, podstawy teorii ruchu telekomunikacyjnego, linie światłowodowe, podstawy telefonii ruchowej oraz elementy kompatybilności elektromagnetycznej. Słuchacze otrzymają obszerne materiały dydaktyczne w języku polskim.

 

Adresaci: Osoby z wyższym wykształceniem zajmujące się zawodowo telekomunikacją, które nie posiadają wykształcenia specjalistycznego. Studia podyplomowe umożliwiają podniesienie kwalifikacji osobom, które ukończyły studia wyższe z zakresu telekomunikacji dość dawno np. 10 lat temu.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (224 godziny) i odbywają się systemem zaocznym (8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze).

 

Tryb studiowania:

 - tradycyjny - wykłady zorganizowane 8 razy w semestrze.

- teleedukacyjny - na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru osoby, które zadeklarują chęć studiowania w trybie teleedukacyjnym i zostaną zakwalifikowane do studiowania w tym trybie, otrzymają pocztą na adres domowy komplet materiałów dydaktycznych. W czasie między zjazdami osoby te zobowiązane są do nadesłania odpowiedzi na załączone w materiałach pytania z każdego przedmiotu. Odpowiedzi należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adresy email poszczególnych wykładowców. W drugim semestrze studiujący w trybie teleedukacyjnym uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach laboratorium, projektach i ćwiczeniach, które prowadzone są w trybie tradycyjnym.

- Kolokwium zaliczające dla obu trybów studiowania zostanie przeprowadzone w sesji egzaminacyjnej.

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:http://www.cku.pwr.wroc.pl/191220.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów:dr inż. Janusz Klink

Informacji merytorycznych udziela: doc. dr inż. Mirosław Szymanowski,
e-mail:miroslaw.szymanowski@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, będący specjalistami w dziedzinach, w których prowadzą zajęcia w ramach studiów podyplomowych.


Studia podyplomowe

Telekomunikacja cyfrowa


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2025 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: Rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc.

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

Telekomunikacja / Internet,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email