Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 1: 

 

Organizatorzy: Wydział Architektury oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

  

Cel studiów:
Proces modernizacji polskiej gospodarki wiąże się z upadkiem i likwidacją wielu zakładów, a także całych okręgów przemysłowych. Zachowanie dziedzictwa przemysłowego jest jednym z najważniejszych zadań służb odpowiedzialnych za ochronę nad zabytkami w Polsce.Aby proces ochrony i powtórnego użytkowania przebiegał efektywnie i w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami konieczne jest ciągłe uzupełnianie i poszerzanie wiedzy osób odpowiedzialnych za ochronę zabytków w Polsce.


W celu aktualizacji i uzupełnienia wiedzy na temat ochrony dziedzictwa przemysłowego Politechnika Wrocławska, Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki uruchamia w ramach zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego, studia podyplomowe: Dziedzictwo przemysłowe, ochrona, konserwacja, adaptacja.Autorzy studiów podyplomowych zaprosili do współpracy specjalistów w zakresie problematyki dziedzictwa przemysłowo-technicznego mających doświadczenie zebrane w Polsce i w Europie. Brali udział między innymi w unijnych programach badawczych dotyczących ochrony i konserwacji zabytków przemysłu. Uczestniczyli w tworzeniu wielu projektów ochrony i adaptacji zabytków techniki. Mają również wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji i dokumentacji zabytków przemysłu i techniki.Wykładowcy w czasie rocznych studiów podyplomowych zaprezentują słuchaczom doświadczenia oraz najważniejsze projekty ochrony dziedzictwa przemysłowego realizowane w Polsce i na świecie. Przedstawione zostaną dzieje postępu technicznego w XIX i XX w., a także ich aspekty architektoniczne oraz wyniki badań konserwatorskich nad zabytkami techniki.Podczas wyjazdów studyjnych wykładowcy zaprezentują ważne, objęte ochroną zabytki techniki, a także te pozostające w użyciu na terenie zakładów przemysłowych, również obiekty inżynieryjne i techniczne. Przedstawią także podstawowe formy dokumentacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przemysłu, kolejnictwa, a także obiektów użyteczności publicznej związanych z techniką.Dzięki podjęciu problematyki przemian stylistycznych w architekturze przemysłowej słuchacz zdobędzie wiedzę ułatwiającą datowanie i zrozumienie funkcji tego typu budowli, pomogą w tym także wykłady z historii technik budowlanych. Ważną częścią zajęć będzie omówienie problematyki prawnej związanej z ochroną zabytków.Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie doświadczenie i praktykę w przygotowaniu różnego typu dokumentacji konserwatorskiej. Uzyska bogatą wiedzę w zakresie dziejów postępu technicznego, pozna też najważniejsze zabytki przemysłu i techniki w Polsce, a także sposoby ich adaptacji, konserwacji oraz rewitalizacji. Nauczy się datowania zabytków przemysłu i techniki oraz rozpoznawania ich pierwotnej funkcji. Zdobędzie również wiedzę z podstaw konserwacji zabytków techniki oraz prawnych podstaw ochrony zabytków w Polsce.Podsumowaniem studiów podyplomowych będzie wykonany przez słuchacza projekt rewitalizacji wybranego zabytku techniki. Najlepsze prace zostaną opublikowane przez wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (302 godziny) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w piątki i w soboty, 9 zjazdów w semestrze).

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

  

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku E1 Politechniki Wrocławskiej, ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu.

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Szczegółowe informacje i program dot. studiów dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/191053.dhtml


Kadra wydziału

 


Kierownik studiów: dr inż. arch. Piotr Gerber e-mail: piotr.gerber@pwr.wroc.pl


 


Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i innych uznanych uczelni oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Dziedzictwo przemysłowe, ochrona, konserwacja, adaptacja - NOWOŚĆ


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2750 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

  

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

  

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne studia techniczne, Architektura, Ochrona, konserwacja, adaptacja zabytków, Sztuka,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email