Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja: 8

 

Organizatorzy: Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Adresaci: Studia mają charakter dydaktyczno-praktyczny i przeznaczone są głównie dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz kadry inżynierskiej w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, ciepłownictwa i pionów energetycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce.

 

Cel studiów: Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy przydatnej w umiejętnym zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym i w prognozowaniu jego rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej. Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć zorganizowanych oraz przygotowanie pracy końcowej. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Szczególny nacisk położony zostanie na istotne problemy współczesnych technologii racjonalizujących wytwarzanie, dystrybucję i zużycie różnych postaci energii z uwzględnieniem aspektu prawno-ekonomicznego. Praca końcowa polegać będzie na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, wybranego zagadnienia dotyczącego – jeśli to możliwe – problemów macierzystego przedsiębiorstwa słuchacza.

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (210 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty w godz. 9.00-18.00 i w niedziele w godz. 9.00-15.00).

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.cku.pwr.wroc.pl/191894.dhtml


Kadra wydziału

Kierownik studiów: dr inż. Andrzej Tatarek e-mail: andrzej.tatarek@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2300,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013

 

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Energetyka i ciepłownictwo,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email