Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

 

Edycja 3: październik 2013 - wrzesień 2014

 

Organizatorzy: Wydział Elektryczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Adresaci: Preferowane osoby z wykształceniem elektroenergetycznym i informatycznym.

 

Cel studiów: Celem studiów będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy przydatnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym z wykorzystaniem nowych technologii. Zajęcia będą prowadzone zaocznie w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Szczególny nacisk położony zostanie na edukację inżynierską pod kątem zrozumienia celów, zasad i sposobów realizacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz zapewnienie forum wymiany doświadczeń i uzgodnień normatywnych. Praca końcowa polegać będzie na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, wybranego zagadnienia dotyczącego – jeśli to możliwe – problemów macierzystego przedsiębiorstwa uczestnika studiów podyplomowych. 
Studia będą miały charakter dydaktyczno-praktyczny i przeznaczone będą głównie dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz kadry inżynierskiej w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, pionów energetycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz firm branży IT obsługujących sektor energetyczny. 

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (171 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele).

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w sali 810 w budynku D-20 Politechniki Wrocławskiej.

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: październik 2013

 

Szczególowe informacje dostępne na stronie:
http://www.cku.pwr.wroc.pl/1892063.dhtmlKadra wydziału


Kierownik studiów:dr inż. Marcin Habrych
e-mail: marcin.habrych@pwr.wroc.pl<

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

3000,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. 

 

Warunek przyjęcia: Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). Preferowane będą osoby z wykształceniem elektroenergetycznym i informatycznym. 

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Automatyka, Informatyka,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email