Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 1:

 

Organizatorzy: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Adresaci: Studia adresowane są do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami górniczymi a także do pracowników działów planowania i rozwoju produkcji, kierowników i technologów produkcji, specjalistów ochrony środowiska, menadżerów jakości i pracowników kontroli produkcji oraz osób dozoru górniczego na poziomie niższym i średnim – w każdym przedsiębiorstwie górnictwa skalnego oraz osób, które planują związać swoją karierę zawodową z tą branżą przemysłu.


Cel studiów: Pozyskanie, produkcja i sprzedaż surowców, materiałów, towarów i usług we współczesnej gospodarce to dla przedsiębiorcy poważny problem organizacyjny, ekonomiczny i technologiczny. W zarządzaniu tego typu działań nie wystarcza wąskie, specjalizowane górnicze wykształcenie techniczne. Potrzebna jest także współczesna wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji produkcji w szerokim rozumieniu tego słowa, tj. wiedza geologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki złożem, techniczno-ekonomiczna i prawna w zakresie wydobycia, transportu, ochrony środowiska, jakości i optymalizacji produkcji, marketingu oraz BHP. Niniejsza oferta wychodzi naprzeciw takim potrzebom. 

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do nadzorowania produkcji górniczej oraz organizowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi i produkcyjnymi w przedsiębiorstwach górnictwa skalnego. 

 

Absolwent powinien posiąść umiejętność prowadzenia analiz i ocen techniczno-ekonomicznych, sporządzania planów rozwoju produkcji, podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych, przygotowania i nadzorowania produkcji oraz ruchu zakładu górniczego w powiązaniu z jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem. 
 

 

Dyplom ukończenia studiów może być wg uprawnień przedsiębiorcy podstawą kwalifikacji zawodowych pracowników na stanowiska niższego i średniego dozoru górniczego.

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów-bloków przedmiotowych wskazanych w programie nauczania oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego w części dotyczącej zakresu podanego w programie kształcenia i obrony pracy końcowej.


Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (180 godzin zajęć zorganizowanych i 20 godzin indywidualny tok studiów i praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym w soboty i niedzielę; w tym metody bezpośrednie75% i pośrednia 25%.


Terminy zajęć: semestr zimowy rok ak. 2013/2014

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych i laboratoryjnych Politechniki Wrocławskiej.

 

Szczegółowe informacje dot.studiów dostępne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/1520593.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów:dr inż. Urszula Kaźmierczak
e-mail:urszula.kazmierczak@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym - NOWOŚĆ


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2500 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

 

Termin zgłoszeń:  do 30.09.2013

 

Warunki rekrutacji: kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie karty zgłoszenia.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, Górnictwo, Marketing, Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email