Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 10: październik 2013 - wrzesień 2015

 

Organizatorzy: Wydział Podstawowych Problemów Techniki oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego 


Adresaci: Osoby związane zawodowo z optometrią. 


Cel studiów: Absolwent tych studiów posiada podstawową wiedzę optyczną umożliwiającą mu zrozumienie mechanizmów tworzenia obrazu optycznego i ocenę jego jakości. Posiada wiedzę z zakresu materiałoznawstwa optycznego i technologii oftalmicznych, w szczególności umie obrabiać szkła okularowe i wykonywać okulary. Zna anatomię i fizjologię wzroku w stopniu wystarczającym do rozpoznawania najważniejszych schorzeń układu wzrokowego i potrafi wykonać podstawowe badanie tegoż układu korzystając ze specjalistycznej aparatury. Umie wykryć i zmierzyć wady wzroku oraz dobrać odpowiednią do nich korekcję okularową bądź kontaktową. Umie ocenić możliwość aplikacji soczewek kontaktowych u konkretnego pacjenta. Rozumie mechanizmy widzenia obuocznego i potrafi zidentyfikować ich nieprawidłowości a także zastosować, tam gdzie to jest możliwe, korekcję pryzmatyczną. Wie, jak dobierać pomoce wzrokowe dla osób słabowidzących. 


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów, napisanie pracy końcowej oraz złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego. 


Czas trwania: Zajęcia trwają 4 semestry (ok 660 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, 8 zjazdów w semestrze plus tygodniowe zajęcia praktyczne w laboratorium po 4 semestrze). 


Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu.
Wykłady sale 314, 204 w bud. A1
Pracownia technologii okularowych sala 26 w bud. A1
Pracownia optyki sala 25 w bud. A1
Pracownia refrakcji sala 18/6-7 w bud. A1
Pracownia optyki fizjologicznej sala 18/2-3 w bud. A1Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: październik 2013, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu.

 

Szczegółowe informacje dot. studiów i programu dostępne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/1743578.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów: prof. dr hab. Jerzy Nowak

Informacji merytorycznych udziela:doc. dr hab. inż. Marek Zając, prof. nadzw. e-mail:
Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz pracownicy Akademii Medycznej i specjaliści z zakresu ochrony zdrowia


Studia podyplomowe

Optometria


Czas trwania studiów

Studia trwają 4 semestry


Cena za semestr

2900 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: od 01.03.2013 do 27.09.2013

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Zakłada się, że kandydat zna Optykę geometryczną z zakresu szkoły średniej. Pobierz zakres materiałuWarunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, Optometria,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email