Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 2: 

 

Organizatorzy: Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej.


Adresaci: kadra kierownicza, inżynieryjna, doradcza oraz menadżerska w sektorze wytwarzania energii, a w szczególności w przyszłym sektorze energii jądrowej.


Cel studiów: Dywersyfikacja źródeł energii jest obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed polską energetyką. Uważa się, że w warunkach polskich około 15% wytwarzanej energii elektrycznej powinno pochodzić z elektrowni jądrowych.


Podjęcie wyzwań badawczych i przemysłowych w zakresie energetyki jądrowej jest dzisiaj koniecznością i wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury badawczo–technicznej i edukacyjnej. Ze względu na brak własnych doświadczeń w dziedzinie energetyki jądrowej, polski program rozwoju tej technologii wytwarzania energii może odbywać się jedynie w warunkach szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.


Dotyczy to w szczególności wykształcenia dobrze przygotowanej kadry kierowniczej i eksperckiej dla tak zaawansowanej i ciągle dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest atomistyka. W przyszłej elektrowni jądrowej powinny pracować osoby o wykształceniu ukierunkowanym w tej dziedzinie, znające zarówno technologie reaktorów jądrowych, jak i obeznane z praktycznymi zagadnieniami bezpiecznej eksploatacji takich obiektów. 
Proces wykształcenia kadr dla polskiego programu jądrowego jest złożony i wymaga stosunkowo długiego czasu nauki oraz, co ważniejsze, praktycznego treningu. W tym aspekcie konieczne jest bezzwłoczne rozpoczęcie kształcenia kadr dla programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.


Proponowane dwusemestralne Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa są ofertą dla przyszłej kadry kierowniczej oraz kadry inżynierskiej. To zaś wiąże się z połączeniem w procesie kształcenia, w warunkach międzynarodowych, warstwy badawczej, technicznej oraz administracyjnej i socjologiczno–środowiskowej.


Głównym celem Studiów jest rozwój kadry zarządzającej w sektorze energetyki jądrowej. Kadry, która będzie mogła kompetentnie wpływać na rozwój gospodarki i kształtowanie polityki energetycznej kraju. Dostarczona słuchaczom wiedza będzie przydatna również w stosowaniu technik i technologii jądrowych na potrzeby medycyny i innych dziedzin przemysłu. 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych według wzoru ustalonego przez MEN, wydane i podpisane przez Rektora Politechniki Wrocławskiej  

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.oraz Dziekana Wydziału Mechaniczno–Energetycznego.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (210 godzin) i odbywają się systemem zaocznym

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w Politechnice Wrocławskiej, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, w Politechnice Warszawskiej.

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Szczegółowe informacje i program dot. studiów dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/888220.dhtml

 

 


Kadra wydziału


Kierownik studiów: inż. Wojciech Zacharczuk,
e-mail:wojciech.zacharczuk@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie.

 


Studia podyplomowe

Energetyka jądrowa


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2950 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 

 

 


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Energetyka jądrowa,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław, Warszawa


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email