Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 8: październik 2013 - wrzesień 2014


Organizatorzy: Wydział Inżynierii Środowiska oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego 


Adresaci: Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia magisterskie na dowolnym kierunku. 
Studia podyplomowe przeznaczone są szczególnie dla: 

1. inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia
2. pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją, a także planowaniem w budownictwie
3. inżynierów budownictwa chcących rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
4. pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych zainteresowanych termomodernizacją, energooszczędną eksploatacją i zarządzaniem energią w budynkach.

 

Cel studiów: Program studiów podyplomowych na tym kierunku jest zgodny z Zakresem programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej opublikowanym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 17. 

- Akty prawne i przepisy w UE i Polsce - podstawy
- Fizyka budowli
- Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej
- Efektywność energetyczna systemów ogrzewania budynków
- Efektywność energetyczna systemów klimatyzacji w budynkach
- Efektywność energetyczna instalacji ciepłej wody
- Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych
- Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków
- Termomodernizacja i audyt energetyczny
- Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań
- Zarządzanie energią w budynkach
- Seminarium dyplomowe

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ukończenie z wynikiem pozytywnym rocznych studiów podyplomowych na kierunku inżynieria środowiska w zakresie audytu energetycznego i oceny energetycznej budynków umożliwia uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej. 

 

Absolwenci  studiów podyplomowych na tym kierunku uzyskują szeroką wiedzę dotyczącą zagadnieńenergetycznych budynków w zakresie: obowiązujących w Polsce i UE rozporządzeń i norm budowlanych, charakterystyki budynków niskoenergetycznych i pasywnych,  źródeł energii odnawialnej, metod oceny efektywności energetycznej instalacji budynkowych, metod termomodernizacji i zasad sporządzania audytów energetycznych, analiz ekonomicznych opłacalności rozwiązań i metod zarządzania energią w budynkach. Program studiów podyplomowych uzyskał ustawowo wymaganą akceptację Ministerstwa Infrastruktury.  Absolwenci  studiów podyplomowych na tym kierunku uzyskują szeroką wiedzę dotyczącą zagadnieńenergetycznych budynków w zakresie: obowiązujących w Polsce i UE rozporządzeń i norm budowlanych, charakterystyki budynków niskoenergetycznych i pasywnych,  źródeł energii odnawialnej, metod oceny efektywności energetycznej instalacji budynkowych, metod termomodernizacji i zasad sporządzania audytów energetycznych, analiz ekonomicznychopłacalności rozwiązań i metod zarządzania energią w budynkach. Program studiów podyplomowych uzyskał ustawowo wymaganą akceptację Ministerstwa Infrastruktury.

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (249 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele w godz. 9.00 – 18.00). 

 


Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynkach Politechniki Wrocławskiej.

 

Budynek D-2 pl. Grunwaldzki 9 we Wrocławiu


Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: październik 2013


 

Szczególowe informacje i program dost. studiów dostępne na stronie:

www.cku.pwr.wroc.pl


Kadra wydziału


Kierownik studiów:dr hab. inż. Jan Syposz, prof. nadzw.
e-mail:jan.syposz@pwr.wroc.pl

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.


Studia podyplomowe

Certyfikacja i audyt energetyczny budynków


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2500 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia


Termin zgłoszeń: do 30.09.2013


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. 


Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). 


Wymagane dokumenty:

  • Oryginał odpisu dyplomu

  • Kopia dowodu osobistego

  • Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszenia

  • 3 kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)

  • Skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe)

 


Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne studia techniczne, Audyt, Budownictwo, Energetyka i ciepłownictwo,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email