Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Organizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Adresaci: Adresatami studiów są osoby, które przygotowują się do samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi oraz osoby które pełnią funkcję administratora sieci komputerowej i chciałyby zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie budowy,  działania i eksploatacji sieci komputerowych.

 

Od słuchaczy wymagana jest podstawowa wiedza informatyczna oraz praktyczne doświadczenie w pracy  z komputerem. Wskazana jest znajomość podstaw programowania komputerów.Cel studiów:  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi.
Prowadzone na studiach kursy obejmują teoretyczne zagadnienia dotyczące architektury, technologii i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz dają praktyczne umiejętności w zakresie administrowania sieciami o różnych systemach operacyjnych takich jak Windows, Linux/Unix oraz serwerami aplikacji  baz danych, www, poczty elektronicznej.
Studia kończą się pracą końcową, której temat powinien być związany z aktualnie wykonywaną pracą i zainteresowaniami słuchaczy.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Absolwent studiów podyplomowych Administrowanie Sieciami Komputerowymi posiada rozległą i aktualną wiedzę w zakresie architektury i technologii sieci komputerowych,urządzeń sieciowych, protokołów i podstawowych aplikacji sieciowych, systemów operacyjnych. Wiedzę tę uzyskuje w trakcie 120 godzin wykładów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów.
Wiedza ta jest uzupełniona i pogłębiona umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w trakcie 130 godzin zajęć laboratoryjnych. Absolwent studiów podyplomowych Administrowanie Sieciami Komputerowymi posiada umiejętności administrowania sieciami lokalnymi i rozległymi oraz dostępem do Internetu. Potrafi zarządzać środowiskiem sieciowym różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux/Unix, w tym takŜe serwerami aplikacyjnymi takimi jak serwery WWW, serwery baz danych, serwery poczty elektronicznej.
Absolwent studiów podyplomowych Administrowanie Sieciami Komputerowymi posiada kompetencje w zakresie zapewnienia poprawnego funkcjonowania sieci i serwerów, zapewnienia bezpieczeństwa systemom i uŜytkownikom, rozwiązywania bieŜących problemów, aktualizacji sprzętu i systemów, planowania rozwoju oraz projektowania sieci i konfigurowania sieci.

 

Edycja 10: październik 2013 - wrzesień 2014

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (250 godzin zajęć + 30 godzin praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele w godz. 8.00-17.00).

 

Szczegółowe informacje  i program studiów znajduja sie na stronie:

www.cku.pwr.wroc.pl/1879875.dhtml

 


Kadra wydziału

Kierownik studiów: dr inż. Edward Bieleninik,e-mail: edward.bieleninik@pwr.wroc.pl Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Administrowanie sieciami komputerowymi


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2600 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 Rodzaj studiów

... inne studia techniczne, Informatyka, Telekomunikacja / Internet,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email