§1

Definicje

 

Regulamin - niniejszy dokument.

Serwis - serwis internetowy podyplomowe.org.

Administrator – przedsiębiorstwo Paweł Kuczawski.pl, właściciel serwisu podyplomowe.org.

Usługa - usługa udostępnienia Prezentacji na stronach internetowych Serwisu.

Prezentacja – opis Uczelni i jej oferty w zakresie organizowanych przez Uczelnię studiów podyplomowych wraz z załączonymi plikami.

Uczelnia – podmiot organizujący naukę w formie studiów podyplomowych.

Partner - firma współpracująca z Administratorem.

Użytkownik - osoba wskazana przez Uczelnię do reprezentowania jej w kontaktach z Administratorem oraz do zarządzania Prezentacją.

Nazwa użytkownika (login) - ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika.

Hasło - ciąg znaków gwarantujący Użytkownikowi autoryzowany dostęp do Serwisu.

Rejestracja - proces wprowadzania do systemu teleinformatycznego Administratora niezbędnych informacji o Użytkowniku, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu.

Abonament - opłata za korzystanie z Usług przez podany okres czasu.

Konto - fragment Serwisu dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz jego Prezentacji.

Cennik - zbiór informacji na temat opłat za Usługi, świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Newsletter – informacje o zmianach w bazie Prezentacji lub w dziale "Aktualności" oraz inne informacje wysyłane drogą elektroniczną bezpłatnie do osób, które zgłoszą chęć otrzymywania takich informacji poprzez podanie swojego adresu e'mail w odpowiednim polu na stronach internetowych Serwisu.

§2

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym rodzaj, zakres i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik korzystając z Serwisu i usług oferowanych za jego pośrednictwem oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

Administratorem i właścicielem Serwisu jest przedsiębiorstwo Paweł Kuczawski.pl z siedzibą: ul. Zaopusta 44F, 40-748 Katowice, prowadzące działalność gospodarczą pod numerami: REGON: 272568416, NIP: 634-101-95-29

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na łamach Serwisu.

§3

Usługi świadczone przez Serwis

Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu wymagają dostępu do Internetu.

Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu w postaci Prezentacji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Administrator może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

Dostęp do informacji zawartych w Prezentacjach jest bezpłatny i nie wymaga Rejestracji.

Dostęp do funkcji dodawania/edycji Prezentacji mogą uzyskać wyłącznie Użytkownicy, którzy przeszli przez proces Rejestracji oraz podpiszą formularz zamówienia usług. Dostęp może być również uwarunkowany uiszczeniem opłaty abonamentowej.

Informacje na temat wysokości opłat abonamentowych są zawarte w Cenniku, a ponadto są umieszczane każdorazowo w formularzu zamówienia.

Zaprenumerowanie Newslettera jest bezpłatne i nie wymaga Rejestracji w Serwisie. Jedynym wymogiem jest podanie adresu email, na który wysyłane będą wiadomości.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie. Oferty mogą być przyjmowane wyłącznie bez zastrzeżeń. 

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

§4

Zasady świadczenia usług

Użytkownik wprowadzając i zatwierdzając dane na etapie Rejestracji i dodawania Prezentacji oświadcza, że są one prawdziwe. 

Użytkownik dokonując zmiany danych za pośrednictwem sekcji Moje konto, dostępnej w Serwisie, oświadcza że wprowadzone dane są prawdziwe.

Użytkownik nie może udostępniać hasła do konta osobom trzecim.

Złożenie zamówienia na zakup Abonamentu realizowane jest za pośrednictwem formularza zamówienia.

Informacja o typie konta oraz dacie ważności konta jest prezentowana w sekcji Moje konto, dostępnej w Serwisie.

Użytkownik może zrezygnować z usługi w dowolnym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres admin@podyplomowe.org. Użytkownikowi nie przysługuje przy tym zwrot opłaty abonamentowej.

Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym (z zachowaniem przez Administratora prawa do opłaty abonamentowej), w przypadku, gdy:

Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa,

Użytkownik udostępnia Hasło osobom trzecim,

Użytkownik podał nieprawdziwe dane podczas Rejestracji,

Użytkownik działa na szkodę Serwisu lub podmiotów trzecich.

§5

Płatności

Płatności za Usługi oferowane na łamach Serwisu są realizowane na konto bankowe Administratora. Numer konta bankowego podawany jest każdorazowo na formularzu zamówienia.

§6

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać drogą elektroniczną na adres admin@podyplomowe.org.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia, zawierającego m.in. informacje o Nazwie użytkownika oraz precyzyjny opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

§7

Własność intelektualna

Wszystkie elementy Serwisu stanowią własność Administratora lub Partnerów. Powielanie fragmentów lub całości Serwisu bez pisemnego zezwolenia jest zabronione.

Informacje o Partnerach oraz ich produktach są prezentowane na mocy stosownych umów z Partnerami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na łamach Serwisu.

§8

Postanowienia końcowe

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami leżącymi nie po jego stronie, a także okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów

Odpowiedzialność za treść Prezentacji ponosi wyłącznie Użytkownik.

Administrator dokłada należytych starań, aby treść informacji prezentowanych w Serwisie była dokładna, jednak nie odpowiada wobec Użytkownika i osób trzecich za ew. szkody wynikające z nieścisłości lub opuszczeń w treści informacji dostępnych w Serwisie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w rezultacie korzystania z Serwisu, a także za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie związane z naruszeniem warunków Regulaminu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz za materiały dostarczane przez Partnerów widoczne w sekcji Szczegóły promocji, dostępnej na łamach Serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Dla sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwy jest sąd siedziby Administratora.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na łamach Serwisu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z sekcji "Regulamin" dostępnej w Serwisie.

Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Treść
Kod
Login
Adres email